Bilde Årsmøte.jpg

Årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag onsdag 13. april 2022 kl 15.00

01. april 2022
Vi har gleden av å innkalle til årsmøte for sesongen 2020 - 2021 på Danebu Kongsgård, velkommen! Hør spennende innlegg fra Stian Lier om skilting som angår alle.

I år har vi gjort det enda mer attraktivt å delta gjennom at AKL og Aurdalsåsen Hytteforening gjennomfører sine respektive årsmøter sammen; kl15 AKL og kl 16.30 AHF. Grip muligheten for to fluer i en smekk!

Innkalling til årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag onsdag 13. april kl. 15:00- 16:30

Møtet avholdes på Danebu og i forkant av møtet i Aurdalsåsen Hytteforening (AHF)

1. Godkjenne innkalling og saksliste
2. Godkjenne fullmakter
3. Behandle årsberetning
4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse
5. Foreta valg av styre og revisor
6. Fastsette løypebidrag
7. Løypelagets utfordringer og ambisjoner
8. Tema: Innlegg om skilting – v/Stian Lier, Aurdalsåsen Sør.
9. Eventuelt

Vedlagt følger årsberetning (sak 3) og årsregnskap (sak 4).

Saker til Eventuelt (pkt.7) bes sendt til post@loypelaget innen en uke før møtet avholdes.

Sak nr. 5. Valg av styret og revisor
Til styret foreslås følgende medlemmer:
Jørgen Larssen, Hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold, Hytteeier Aurdalsåsen
Simen Østensen, Hytteier Aurdalsåsen
Markus Vetter, Hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge, Hytteeier Kruk
Thore Jahren, Hytteeier Tonsåsen (varamedlem)
Eivind Akervold, Aurdal Fjellpark
Marlene Sandvik, Danebu
Som styrets leder foreslås Jørgen Larssen
Revisor: Trond Bjerge

Sak 6: Medlemskontingent:
Aurdal og Kruk løypelag (Løyplaget) er organisert som en frivillig forening, med
hovedmedlemmer og støttemedlemmer som årlig støtter opp om virksomheten gjennom
betaling av frivillig medlemskontingent.
Hyttevel/veilag (25) utgjør sammen med turistbedriftene Danebu og Aurdal Fjellpark
Løypelagets hovedmedlemmer.
Hytteeiere som ikke betaler medlemskontingent via hyttevel/veilag, fastboende, andre
privatpersoner samt andre bedrifter er støttemedlemmer. Disse betaler sitt årlig støttebidrag
direkte til AKL.
Løypelagets sesong har startet 1.oktober og vart til 1. mai året etter. Fra og med 2023 vil
lagets regnskapsår endres til hele år, og derved fastsettes kontingenten for hele år.
For 2023 foreslår Styret at anbefalt medlemskontingent videreføres med 1.200 kroner pr
hytte.
Forslag til vedtak: Anbefalt medlemskontingent for 2023 fastsettes til 1.200 kr. pr hytte

AKL innkalling

AKL årsberetning

AKL protokoll 2022 (publisert etter møtet)