Løypebidrag.PNG

Årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag onsdag 5. april 2023 kl 16.00

Aurdalsåsen, 27. mars 2023 
Innkalling til årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag onsdag 5. april kl. 16:00 
 

Møtet avholdes i kjellerstuen på Danebu og i forkant av møtet i Aurdalsåsen Hytteforening (AHF)  

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Godkjenne fullmakter
  3. Behandle årsberetning
  4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse  
  5. Foreta valg av styre og revisor
  6. Fastsette løypebidrag
  7. Eventuelt

Vedlagt følger årsberetning og årsregnskap
Saker til Eventuelt (pkt.7) bes sendt til post@loypelaget innen en uke før møtet avholdes.  

Sak nr. 5. Valg av styret og revisor 

Til styret foreslås følgende medlemmer: 

Jørgen Larssen, Hytteeier Aurdalsåsen 
Geir Myrold, Hytteeier Aurdalsåsen 
Markus Vetter, Hytteeier Fjellsbygda 
Annechen Bahr Bugge, Hytteeier Kruk 
Thore Jahren, Hytteeier Tonsåsen (varamedlem) 
Eivind Akervold, Aurdal Fjellpark 
Marlene Sandvik, Danebu 

Som styrets leder foreslås Jørgen Larssen 

Revisor: Trond Bjerge 

Sak 6: Medlemskontingent: 
Aurdal og Kruk løypelag (Løyplaget) er organisert som en frivillig forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer som årlig støtter opp om virksomheten gjennom betaling av frivillig medlemskontingent.  

Hyttevel/veilag utgjør sammen med turistbedriftene Danebu og Aurdal Fjellpark  Løypelagets hovedmedlemmer. 

Hytteeiere som ikke betaler medlemskontingent via hyttevel/veilag, fastboende, andre privatpersoner samt andre bedrifter er støttemedlemmer. Disse betaler sitt årlig støttebidrag direkte til AKL. 

For 2024 foreslår Styret at anbefalt medlemsbidrag økes fra 1.200 kr. til 1.250 kr. pr hytte. 

Forslag til vedtak: Anbefalt medlemsbidrag for 2024 fastsettes til 1.250 kroner. 

--------- 
AKL innkalling

AKL Årsberetning

AKL årsmøte protokoll (publisert etter møtet)