Krattknuser.jpg

Løypeskjøtsel

I vårt løypenett har vi spesielt stor andel terrengløyper. Disse krever ekstra snømengder, noe som er mer og mer usikkert med dagens klimautvikling. Derfor ønsker vi å prioritere løypeskjøtsel av eksisterende løypenett, for å holde kratt, busker og trær nede.

Skjøtselsarbeidet utføres i tett avklaring med berørte grunneiere slik at vi ivaretar grunneiers interesser blant annet knyttet til naturvern. AKL drives utfra engasjement for bruk av ren og flott natur og vi ønsker at løypene skal fremstå velpleide både sommer og vinter.

Vi kjøper inn maskinelle tjenester med bruk av krattknuser og fliskutter så langt vi har likviditet til det, men bruker disse kun hvor vi har grunneiers tillatelse.

I 2022 planlegger vi i AKLs regi å gjøre vedlikehold/utbedringer i følgende løyper (så langt budsjett og tid rekker):

 • Stien/traseen mellom "siste hytta" og Trefallsbakken
 • Trefallsbakken
 • Forbindelseløype mellom Rudstølsveien og nedkjøring fra Fjellparken
 • Traktorvei mellom Storstølen og Grånhølen
 • Løype mellom Ytre Gapahuk og brattbakken mot Bjørgovarden
 • Grånhølen
 • Hovedløypa sør for Danebu
 • Justere Binhovdbakken
 • Skogsløypa
 • Tidligrunden
 • Valdresløypa Kruk til Pilset
 • Stiklingene
 • Tidligløype Tonsåsen-Fjellsbygda
 • Venegutlie, VVA trase løype til Ravangsmyra

For å komplettere denne profesjonelle løyperyddingen, startet vi i 2022 med å bygge opp en systematisk struktur med dugnadsgrupper som får tildelt en bit av det totale løypenettet. Disse utfører skjøtsel i egen regi og utfyller innsatsen fra AKL. Typisk er det hyttevel/veilag som påtar seg en slik rolle.

 • Aurdalsåsen Sør ved primus motor Tore Fjeld var første dugnadsgruppen som startet opp etter ny modell
 • På Tonsåsen er det lang tradisjon med løypedugnader og Tore Jahren er primus motor for fornyet innsats
 • Fjellsbygda ved Marek Vetter, ny styremedlem i AKL etablerer felles dugnadsgruppe
 • Storstølslie Vel ved primus motor Morten Klokkersveen jobber i 2022 med å få på plass dugnadsgruppe med langsiktig ambisjon om tidligløype i nærområdet
 • Kivosvegen Veglag ved Harald Dahle er på gang
 • TUVA Vel ved Finn Raaholt er på gang
 • Smørlifjellet Vel er på gang

Vi oppfordrer alle andre veilag og hyttevel om å følge opp initiativene nevnt over og stifte lignende dugnadsgrupper i sitt nærområde. Send en epost til post@loypelaget.no dersom du har slike ambisjoner. 

Hver dugnadsgruppe får tildelt en liten bit av det totale løypenettet. Typisk arbeid vil være å fjerne/sprenge steiner i traseen samt kutte trær som vokser inn i traseen samt fjerne busker og kratt som vokser opp. Primus motor får tilgang til AKLs driftssjef for praktisk planlegging og mulig tilgang på maskin tjenester for krattknusing og oppflising av trær/busker. Dugnadsgruppa sørger for finansiering (innsamling av midler / spleising etc) for kostnader ved innleie av maskinelle tjenester. Dugnadsgruppa avklarer at avtale med berørte grunneiere er på plass før utførelse starter. AKL vil jobbe med å få på plass langsiktige skjøtselsavtaler med de største grunneierne. 

På sikt ønsker vi også å ta i bruk beitetjenester med geiter som utstyres med GPS/virtuelt gjerde. Først da vil vi kunne ha realistiske ambisjoner om å kunne holde gjengroingen under bra kontroll.

Les oppdatering 2. juli 2022