loypelaget-045.jpg

Årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag mandag 22.mars 2021

27. februar 2021

Møtet ble gjennomført 22. mars kl 1800 via Teams.

Vedlagt følger årsmelding (sak 3) og årsregnskap (sak 4) og møtereferat TRYKK HER.

Saksliste:

1. Godkjenne innkalling og saksliste

2. Godkjenne fullmakter

3. Behandle årsmelding

4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse

5. Foreta valg av styre og revisor

6. Fastsette medlemskontingent 7. Eventuelt

 

Dokumentasjon til sakslisten:

I og med at møtet avholdes på Teams bes saker til Eventuelt (pkt.7) sendt til post@loypelaget innen en uke før møtet avholdes. Styret vil gjøre en vurdering av om saker til dette punktet er egnet for behandling på et digital møte.

Sak nr. 5. Valg av styret og revisor

Til styret foreslås følgende medlemmer:

Jørgen Larssen, Hytteeier Aurdalsåsen Arne Nybråten, Hytteeier Aurdalsåsen Geir Myrold, Hytteeier Aurdalsåsen Arne Hektoen, Hytteeier Fjellsbygda Annechen Bahr Bugge, Hytteeier Kruk Thore Jahren, Hytteeier Tonsåsen (varamedlem) Eivind Akervold, Aurdal Fjellpark Marlene Sandvik, Danebu

Som styrets leder foreslås Jørgen Larssen

Revisor: Trond Bjerge

Sak 6. Medlemskontingent

Aurdal og Kruk løypelag (Løyplaget) er organisert som en frivillig forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer som årlig støtter opp om virksomheten gjennom betaling av frivillig medlemskontingent.

Turistbedriftene Danebu og Aurdal Fjellpark og hyttevel/veilag utgjør Løypelagets hovedmedlemmer. Disse betaler årlig medlemskontingent på vegne av hyttene som inngår.

Hytteeiere som ikke betaler medlemskontingent via hyttevel/veilag, fastboende, andre privatpersoner samt andre bedrifter er støttemedlemmer. Disse betaler årlig medlemskontingent direkte til AKL.

Løypelagets sesong starter 1.oktober og varer til 1. mai året etter. For sesongen 2020/21 er anbefalt medlemskontingent 1.200 kroner. For sesongen 2021/2022 foreslår Styret at anbefalt medlemskontingent fastsettes til 1.200 kroner.

Forslag til vedtak: Anbefalt medlemskontingent for 2021/2022 fastsettes til 1.200 kroner.