loypelaget-056.jpg

Protokoll fra årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag

02. januar 2019
Danebu Kongsgaard. 30. desember 2018, kl. 15:00

1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.         
Jørgen Larssen ble valgt til ordstyrer og Kjell Hole til sekretær

2. Godkjenning av fullmakter

Det var 18 personer til stede. Ingen møtte med fullmakt

3. Godkjenning av årsmelding                            

Årsmeldingen var utsendt med innkallingen. Jørgen Larssen gjennomgikk hovepunktene i årsmeldingen. Driften i 2017-18 viser inntekter i overkant av 1,8 millioner og et overskudd på kr 38 850. Larssen besvarte spørsmål vedrørende tidspunkt for preparering og spørsmål vedrørende usikkerhet om brøyting av vei og mulig omlegging av skiløypa ved Nordfjellstølen. Årsmeldingen ble godkjent.

4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse

Jørgen Larssen og Christian Berggrav gjennomgikk regnskapet og balansen og redegjorde spesielt for innkjøp av ny løypemaskin og disposisjoner vedrørende    momskompensasjon. Det ble fra årsmøtet etterlyst sterkere engasjement og støtte fra Nord-Aurdal kommune. Styret fikk ros for god økonomistyring og en positiv utvikling av foreningens drift og økonomi gjennom flere år.

Årsregnskap og balanse ble godkjent med akklamasjon.

5. Valg av styre og revisor

Følgende ble valgt med akklamsjon:
Jørgen Larssen, Hytteeier Aurdalsåsen (Leder)
Arne Nybråten, Hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold, Hytteeier Aurdalsåsen
Arne Hektoen, Hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge, Hytteeier Kruk
Berit H. Olsen Hytteeier Tonsåsen (varamedlem)
Eivind Akervold, Aurdal Fjellpark
Harald Kulhuset, Danebu  

Som revisor ble valgt: Svenn E. Forsstrøm

Følgende medlemmer forlot styret etter mange års deltakelse og fikk takk for innsatsen i form av gavekort pålydende 1000 kroner: Christian Berggrav, Kjell Hole, Sverre Løken og Terje Ottersen.

6. Medlemskontingent

Medlemskontingenten på 1000 kroner pr. hytteeier videreføres for sesongen 2019.

7. Eventuelt  

Ingen saker

 

LAST NED pdf dokument "protokoll fra årsmøtet"...