Bilde Årsmøte.jpg

Velkommen til årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag onsdag 27. mars 2024 kl 16.00

11. mars 2024
Aurdalsåsen, 10. mars 2024 - Innkalling til årsmøte i Aurdal og Kruk Løypelag (AKL) onsdag 27. mars kl.16:00

Velkommen til årsmøte 2024, møtet avholdes i konferansesalen på Danebu Kongsgaard og i forkant av møtet i Aurdalsåsen Hytteforening (AHF).

Saksliste

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Godkjenne fullmakter
  3. Behandle årsberetning
  4. Fastsettelse av årets resultatregnskap og balanse. Revisors uttalelse
  5. Foreta valg av styre og revisor
  6. Fastsette løypebidrag 2025
  7. Prognose 2024
  8. Budsjett 2025
  9. Eventuelt

Vedlagt følger årsberetning og årsregnskap
Saker til Eventuelt (pkt.7) bes sendt til post@loypelaget innen en uke før møtet avholdes.

Vi inviterer alle til å reflektere over sine "forventninger til AKL" gjennom å lese denne teksten før møtet. 

 

Sak nr. 5. Valg av styret og revisor

Til styret foreslås følgende medlemmer:

Jørgen Larssen, hytteeier Aurdalsåsen
Morten Klokkersveen, hytteeier Aurdalsåsen
Geir Myrold, hytteeier Aurdalsåsen
Markus Vetter, hytteeier Fjellsbygda
Annechen Bahr Bugge, Hytteeier Kruk
Eivind Akervold, Aurdal Fjellpark
Pascal Gross, Danebu Kongsgaard
Tore Jahren, hytteeier Tonsåsen (varamedlem)

Som styrets leder foreslås Jørgen Larssen

Revisor: Trond Bjerge

 

Sak 6: Medlemskontingent

Aurdal og Kruk løypelag (Løyplaget) er organisert som en frivillig forening, med hovedmedlemmer og støttemedlemmer som årlig støtter opp om virksomheten gjennom betaling av frivillig medlemskontingent.

Hyttevel/veilag utgjør sammen med turistbedriftene Danebu og Aurdal Fjellpark Løypelagets hovedmedlemmer.

Hytteeiere som ikke betaler medlemskontingent via hyttevel/veilag, fastboende, andre privatpersoner samt andre bedrifter er støttemedlemmer. Disse betaler sitt årlig støttebidrag direkte til AKL.

For 2025 foreslår Styret at anbefalt medlemsbidrag økes fra 1.250 kr. til 1.500 kr. pr hytte.

Forslag til vedtak: Anbefalt medlemsbidrag for 2025 fastsettes til 1.500 kroner.

 

Filer å laste ned:

Innkalling

Årsmelding

Vedtekter

Årsmøte protokoll